Formuláře, žádosti

Odbor vnitřních věcí
Oznámení o konání veřejnosti přístupné sportovní / kulturní akce PDF
Vnitřní směrnice č. 6/2016 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města PDF
Přehled hospodaření a rozpočet XLS
Přehled členské základny v roce 2018 XLS
Žádost z titulu PROGRAM S I - Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti PDF
Žádost z titulu PROGRAM S II - Podpora výkonnostního a vrcholového sportu PDF
Žádost z titulu PROGRAM S III - Pořádání významných sportovních akcí PDF
Žádost z titulu PROGRAM S IV - Podpora provozování sportovních zařízení PDF
Žádost z titulu PROGRAM Z I - Podpora zájmové a volnočasové činnosti PDF
Žádost z titulu PROGRAM Z II - Podpora reprezentace města PDF
Žádost z titulu PROGRAM Z III - Podpora významných akcí PDF
Žádost z titulu PROGRAM Z IV - Podpora provozování volnočasových zařízení PDF
Vyúčtování poskytnuté dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Chropyně PDF
Vyúčtování poskytnuté dotace na volnočasovou zájmovou činnost z rozpočtu města Chropyně PDF
Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Chropyně PDF
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím PDF
Objednávka komerční inzerce ve Zpravodaji města Chropyně                            PDF
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení stavebního úřadu
ohlášení stavby DOC PDF
oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOC PDF
oznámení o užívání stavby DOC PDF
žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOC PDF
ohlášení odstranění DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOC PDF
žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků DOC PDF
žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOC PDF
žádost o stavební povolení DOC PDF
oznámení změny v užívání stavby DOC PDF
žádost o územní souhlas DOC PDF
žádost o povolení předčasného užívání stavby DOC PDF
žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby DOC PDF
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení životního prostředí
žádost o povolení ke kácení stromů DOC PDF
žádost o povolení konání svodu zvířat DOC PDF
žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) DOC PDF
rybářský lístek   PDF
Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za čerpací stanici a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzínem DOC PDF
Oznámení údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší DOC PDF
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení dopravy
žádost o vyhrazení parkovacího místa                                                 DOC PDF
Odbor sociálních věcí
žádost o přidělení bytu zvláštního určení DOC PDF
žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění DOC PDF
žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění včetně vyjádření lékaře DOC PDF
tiskopis jednání s žadatelem DOC PDF
žádost o pečovatelskou službu DOCX PDF
Finanční odbor
žádost o vrácení přeplatku                                                                           DOC
žádost o osvobození od placení místního poplatku DOC
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství-reklamní zařízení DOC
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů DOC
Ohlášení - zrušení místního poplatku ze psů DOC
ohlášení - chalupy DOC
ohlášení DOC
změny v ohlášení DOC
čestné prohlášení - pobyt v zahraničí DOC
čestné prohlášení - pobyt v zahraničí - osoba blízká DOC
ohlášení - nezletilec DOC
Žádost o povolení užívání záboru veřejného prostranství za účelem umístění …… DOC
Přihlášení k poplatku ze vstupného DOC
Poplatek za vyhrazení parkovacího místa DOC