Finanční odbor

Celé jméno Pozice Telefon Email
Ing. Macháčková Lenka Vedoucí finančního odboru 573500733
724184628
Hradilová Věra Účetní 573500750
Večeřová Hana Mzdy, majetkoprávní záležitosti 573500736
Valášková Renáta Daně a poplatky 573500738
Jurčíková Renata Pokladna 573500734

Pokladna (pokladní hodiny)

Pondělí: 07:30 – 11:15 a 12:15 – 16:45

Úterý:   07:30 – 11:15

Středa: 07:30 – 11:15 a 12:15 – 16:45

Čtvrtek:   07:30 – 11:15

Pátek:  07:30 – 11:15

příjem hotovosti (na základě podkladu)  a výdej hotovosti (výdej na základě předložení dokladu totožnosti)

Místní poplatky

  • ze psů
  • za užívání veřejného prostranství včetně poplatku za vyhrazené parkovací místo
  • ze vstupného
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Postup při nezaplacení místních poplatků

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost v termínu určeném příslušnou OZV, pak správce poplatku vyměří nedoplatek platebním výměrem s možností navýšení až na trojnásobek. Pokud dlužník neuhradí vyměřenou částku do 15 dní od nabytí právní moci platebního výměru, pak je bez dalšího přistoupeno k provedení daňové exekuce. Nejčastěji jsou prováděny srážky ze mzdy, z důchodu, z bankovního účtu, z rodičovského příspěvku a jiných příjmů. Za provedení exekuce zaplatí dlužník 2 % z částky vymáhaného nedoplatku nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč  (postup dle zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů a OSŘ)

Pronájmy

  • zahrádky a jiné pozemky ve vlastnictví města
  • sloupy veřejného osvětlení

Postup – podání žádosti o pronájem,  zveřejnění záměru pronájmu, projednání v RM, uzavření smlouvy o pronájmu

Evidence a dohled nad veřejnými sbírkami

  • oznámení o konání sbírky
  • pečetění pokladničky
  • zápis
  • vyúčtování ukončených sbírek

Postup – osoba odpovědná za konání sbírky podá oznámení o konání sbírky na podatelnu Městského úřadu  a domluví si se zástupcem FO MěÚ termín zapečetění kasičky. O tomto úkonu se vyhotoví zápis. Po ukončení sbírky se za přítomnosti zástupce FO MěÚ kasička odpečetí, zapíše se do zápisu vybraná částka, vyhotoví se výčetka a dokončí  zápis. Po odeslání peněz na bankovní účet, přinese odpovědná osoba kopii dokladu o odeslání na MěÚ. Originál zápisu a doklad o zaslání peněz se zašle příslušné nadaci pořádající sbírku.