Odbor sociálních věcí

Celé jméno Pozice Telefon Email
Bc. Horáková Lenka Vedoucí odboru sociálních věcí 573500739
724184630
Mgr. Zlámalová Ivana Sociální pracovník 573500737
720022911

1. Odbor sociálních věcí v oblasti samostatné působnosti:

a) v plném rozsahu řídí a zabezpečuje Pečovatelskou službu města Chropyně,
b) vede evidence žádostí o nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,
c) provádí sociální šetření pro oblast sociálních služeb a přidělování nájemních bytů
v Domech s pečovatelskou službou ve městě Chropyni,
d) poskytuje formou základního poradenství osobám informace přispívající k řešení jejich  nepříznivé sociální situace,
e) spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
f) vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku ve znění  pozdějších předpisů,
g)    účastní se  procesu komunitního plánování na Kroměřížsku,
h)    připravuje podklady pro rozhodování orgánů města:   

  • příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
  • příspěvky neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti

ch)  organizuje kulturní,společenské a zájmové akce pro občany města – Veřejné setkání s občany, Den zdraví, setkání obyvatel DPS apod.  


2. Odbor sociální vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:

V oblasti pomoci v hmotné nouzi je povinností  odboru plnit některé úkoly vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů:
a) chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí   a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost,
b) informovat každou osobu o možných postupech při řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést k vlastní odpovědnosti,
c) respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti,
d) vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné  nouze nacházejí,
e) spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází,
f) shromažďovat a analyzovat údaje o osobách  v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace,
g) dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze,
h) používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby,
ch)vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení spolupráce s osobami v hmotné nouzi,
i) spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů,
j) spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají,
k) spolupracovat s příslušnou pobočkou Úřadu práce,
l) v souvislosti s výkonem činností sociální práce vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Další povinnosti:
a) sociální pracovník provádí odborné sociální práce včetně zajišťování standardní dokumentace:
- vykonává sociální šetření,
- zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních
   poskytujících služby sociální péče,
- sociálně právní poradenství,
- analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
- depistážní činnost,
- zjišťuje potřeby obyvatel obce a koordinuje poskytování sociálních služeb,
b) podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu,
c) spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, policií  
     a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.

Formuláře pro odbor sociálních věcí ke stažení.