Odbor vnitřních věcí

Celé jméno Pozice Telefon Email
Bc. et Bc. Buksa Tomáš Informatik 573500748
725900375
Kunčarová Dana Matrika a evidence obyvatel 573500741
604380009
Ing. Jedličková Dana Vedoucí odboru vnitřních věcí 573500746
737628113
Bc. Míšová Kateřina Sekretariát 573500730
Bc. Burešová Hana Podatelna 573500749

Mezi hlavní úkoly odboru patří mimo jiné:

 • komplexní zabezpečení jednání rady města a zasedání zastupitelstva města spočívající především v kompletaci a rozesílání písemných podkladů, pořizování zápisů z těchto jednání, jejich distribuce a archivace,
 • zabezpečení vedení spisové služby úřadu v souladu se spisovým řádem (tedy příjem, evidence, vypravování a zabezpečení doručování písemností úřadu),
 • zabezpečení informační služby úřadu, zveřejňování písemností na úřední desce úřadu, provoz městského rozhlasu, provoz a aktualizace webových stránek, příprava, zpracování, tisk a distribuce Zpravodaje města Chropyně, zajištění publicity a propagace města Chropyně
 • vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města Chropyně, vnitřních směrnic a předpisů úřadu, evidence Věstníku právních předpisů Zlínského kraje, nařízení města Kroměříže závazných pro město Chropyně, vedení evidence nálezů, provádí vydávání nalezených věcí jejich majitelům, vedení agendy petic a stížností,
 • zajištění úkolů na úseku evidence obyvatel a úkolů svěřených příslušnými právními předpisy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • komplexní vedení matriční agendy ve stanoveném matričním obvodu, včetně zajištění slavnostních obřadů (vítání občánků, svatby, výročí),
 • komplexní příprava a zabezpečení voleb a referenda, vedení stálých seznamů voličů a plnění úkolů spojených se sčítáním lidu,
 • provádění vidimace a legalizace,
 • vedení kroniky města, odpovědnost za jejich uložení a archivaci, metodické vedení organizační složky Městská knihovna Chropyně,
 • vedení evidence uzavřených smluv v působnosti odboru, evidenci razítek, zajištění užívání státních a obecních symbolů městem a úřadem v souladu s platnými právními předpisy,
 • sestavení ročního rozpočtu dle dispozic finančního odboru a v rámci řídící kontroly provádění průběžné kontroly čerpání rozpočtu,
 • komplexní rozvoj počítačové sítě úřadu, nákup hardware a software, péče o kancelářskou a xerografickou techniku, péče o telekomunikační spojení a zabezpečovací systém budovy úřadu, zajištění materiálního vybavení jednotlivých pracovišť úřadu,
 • zajištění provádění preventivních požárních kontrol, organizace školení o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení řidičů referentských vozidel zaměstnanců úřadu a organizačních složek vč. vedení agendy o těchto školeních a aktualizace předpisů souvisejících s těmito oblastmi,
 • odbor spolupracuje s Kontrolním výborem Zastupitelstva města Chropyně, Komisí Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti a Letopiseckou komisí Rady města Chropyně.

Mimo základní právní předpisy uvedené v  povinně zveřejňovaných informacích, postupuje odbor při své činnosti zejména podle těchto právních předpisů:

 • zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
 • zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • vyhláška MV č. 36/2006 Sb., o ověřování,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských zákonech,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
 • vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví,
 • zákony o volbách – 62/2003 Sb. (Evropský parlament), 130/2000 Sb. (zastupitelstva krajů), 491/2001 Sb. (zastupitelstva obcí), 247/1995 Sb. (Parlament ČR),
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Formuláře pro odbor vnitřních věcí ke stažení.