komunitní plánování

Projekt „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž“

Proces plánování sociálních služeb dosud neprobíhal koordinovaně v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností (zkratka ORP) Kroměříž. Pouze v letech 2006 – 2008 bylo v rámci projektu financovaného ze Společného regionálního operačního programu realizováno komunitní plánování ve městě Kroměříž ve spolupráci s Mikroregionem Kroměřížsko a městy Hulín a Chropyně.
 
Hlavním cílem nového projektu je zavést metodu plánování sociálních služeb koordinovaně do celého regionu ORP Kroměříž, a tím následně zajistit kvalitní a dostupné služby odpovídající potřebám současných i budoucích uživatelů. Základem je pak úzká spolupráce kvalifikovaných odborníků z oblasti sociálních služeb v těchto oblastech: Kroměříž, Hulín, Chropyně, Koryčany, Morkovice-Slížany a Zdounky.
 
V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 9 pracovních skupin, z nichž 4 pracovní skupiny (PS Senioři, PS Zdravotně postižení, PS Rodiny s dětmi a PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením) budou svou činnost vykonávat přímo v Kroměříži a zbylých 5 pracovních skupin (PS Hulín, PS Chropyně, PS Morkovice-Slížany, PS Koryčany a PS Zdounky) v jednotlivých městech partnerů zapojených do projektu. V rámci schůzek pracovních skupin budou řešeny potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích a jejich okolí, čímž bude zmapována úroveň sociálních služeb téměř v celém ORP Kroměříž.
 
Samotnému procesu plánování bude předcházet analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v jednotlivých regionech Kroměřížska. Jedním z výstupů projektu bude elektronický katalog sociálních služeb v ORP Kroměříž. Dalším návazným cílem projektu je pak zpracování nového plánu sociálních služeb pro ORP Kroměříž na období 2015 – 2017 tak, aby jeho koncepce navazovala na strategii Zlínského kraje (střednědobý plán sociálních služeb) a související koncepty pro toto období.
 
Cílovými skupinami projektu jsou místní samosprávné celky (vybrané obce v ORP Kroměříž) a poskytovatelé sociálních služeb v oblastech péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 
Spolupráce měst Kroměříž, Hulín, Chropyně, Koryčany, Morkovice-Slížany a obce Zdounky na realizaci projektu je zajištěna uzavřenými smlouvami o partnerství. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR částkou 1.263.544 Kč s dobou realizace projektu od 1.6.2012 do 31.5.2014.

Dokumenty:
Komunitní plánování sociálních služeb
Složení pracovní skupiny Chropyně