Aktuality

VOLBY 2018 - Informace k volbám do zastupitelstev obcí

6.6.2018 12:45:00 - Aktuality
Volby do zastupitelstva obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. a prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Termín jejich konání vyhlásil prezident republiky na pátek 5. a sobotu 6. října 2018.

Informace v této zprávě jsou určeny politickým stranám a hnutím, nezávislým kandidátům a sdružením nezávislých kandidátů, kteří se v těchto volbách budou chtít ucházet o hlasy voličů. 
Volební strany
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstva obcí taxativně vymezuje § 20 zákona o volbách.  Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
 
Kandidáti
Aby mohli být kandidáti zvoleni za členy zastupitelstva obce, musí splňovat podmínku volitelnosti: musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují, a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva (státní občané členských zemí Evropské unie). U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům).
 
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje § 21 zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že musí být splněna podmínka věku a trvalého pobytu voliče v obci. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná a přesná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů v Chropyni a obcích, pro něž je Městský úřad v Chropyni registračním úřadem, je uveden v tabulce:
  nezávislý kandidát sdružení NK max. počet kandidátů
Chropyně 148 345 17
Kyselovice 25 34 9
Záříčí 28 49 11
Žalkovice 24 42 15
 
Posouzení a registrace kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana registračním úřadem vyzvána, aby nedostatky odstranila.
Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o registraci kandidátní listiny. Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) ochrany u příslušného krajského soudu.
 
Volební kampaň
V rámci předvolební kampaně bude možno využít stránky Zpravodaje města Chropyně, kde bude příspěvek volebního subjektu zpoplatněn v souladu s platným ceníkem komerční inzerce Zpravodaje města Chropyně (dostupný na www.muchropyne.cz).
 
Další informace můžete najít na stránkách ministerstva vnitra.
Ing. Dana Jedličková, vedoucí odboru vnitřních věcí

« Zpět na předchozí stránku