Aktuality

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

14.3.2018 16:25:00 - Aktuality
Volby do zastupitelstva obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. a prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. Termín jejich konání vyhlásí prezident republiky Miloš Zeman.

Informace v této zprávě jsou určeny politickým stranám a hnutím, nezávislým kandidátům a sdružením nezávislých kandidátů, kteří se v těchto volbách budou chtít ucházet o hlasy voličů. 
 
Volební strany
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstva obcí taxativně vymezuje § 20 zákona o volbách.  Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
 
Kandidáti
Aby mohli být kandidáti zvoleni za členy zastupitelstva obce, musí splňovat podmínku volitelnosti: musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují, a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva (státní občané členských zemí Evropské unie). U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům).
 
Kandidátní listina
Vzor kandidátní listiny je uveden v prováděcí vyhlášce jako vzor č. 6 a § 22 zákona taxativně vymezuje její náležitosti. Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát.
Podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, je třeba na kandidátní listině uvést též jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. svoji úplnou adresu), a datum narození. Vzor prohlášení kandidáta je v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6.

Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje § 21 zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že musí být splněna podmínka věku a trvalého pobytu voliče v obci. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná a přesná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů v Chropyni a obcích, pro něž je Městský úřad v Chropyni registračním úřadem, je uveden v tabulce:
 
  nezávislý kandidát sdružení NK max. počet kandidátů
Chropyně 150 350 17
Kyselovice 25 35 11
Záříčí 28 49 11
Žalkovice 25 43 15
 
Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V tabulce výše je uveden počet, který byl znám při psaní tohoto příspěvku, a v této době nebylo registračnímu úřadu známo, že by byl tento počet změněn.

Vzory kandidátní listiny, prohlášení kandidáta a petičního listu jsou uvedeny
v sekci "Důležité dokumenty - Formuláře a žádosti".


 
Podávání kandidátních listin
Volební strany předají kandidátní listinu včetně příloh (prohlášení kandidáta, příp. petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16:00 registračnímu úřadu (Městský úřad v Chropyni). V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. Kandidátní listiny bude přebírat vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Dana Jedličková (1. patro, dveře č. 112), v případě její nepřítomnosti Bc. et Bc. Tomáš Buksa (1. patro, dveře č. 107).
 
Posouzení a registrace kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana registračním úřadem vyzvána, aby nedostatky odstranila.
Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o registraci kandidátní listiny. Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) ochrany u příslušného krajského soudu.
 
Volební kampaň
V rámci předvolební kampaně bude možno využít stránky Zpravodaje města Chropyně, kde bude příspěvek volebního subjektu zpoplatněn v souladu s platným ceníkem komerční inzerce Zpravodaje města Chropyně (dostupný na www.muchropyne.cz).
 
Další informace můžete najít na stránkách ministerstva vnitra.
Bc. Dana Jedličková, vedoucí odboru vnitřních věcí

« Zpět na předchozí stránku