Město online > Informace

Podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel osobně, a to:

 • ústně tzn. i telefonicky na kterémkoli odboru městského úřadu
 • písemně prostřednictvím podatelny městského úřadu nebo faxu 573 500 745
 • elektronicky pouze prostřednictvím elektronické podatelny e-podatelna@muchropyne.cz (není nutný elektronický podpis)

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatele domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Fyzická osoba v žádosti uvede:

 • jméno a příjmení, 
 • datum narození, 
 • adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, není-li přihlášena k trvalému pobytu, 
 • adresu pro doručování (není-li shodná s adresou místa trvalého pobytu nebo bydliště)

Právnická osoba v žádosti uvede:

 • název
 • identifikační číslo osoby
 • adresu sídla
 • adresu pro doručování (není-li shodná s adresou sídla)

Adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.

Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
5 souborů
4. 3. 2021
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Staženo: dlouhodobě
5 souborů
19. 4. 2019
dlouhodobě
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
5 souborů
20. 12. 2018
1. 1. 2021
Název
 
Vyvěšeno
Staženo