Město online > Informace

Město Chropyně k 1. březnu 2021 zahájilo realizaci projektu Moderní městský úřad Chropyně,, který potrvá 24 měsíců.

Projekt naplňuje cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, a to rozvoj e-Governmentu - dostupné, kvalitní a efektivní služby úřadu využívající informačních a komunikačních technologií pro optimalizaci procesů a postupů, zavádění plně automatizovaných elektronických služeb a jejich zprostředkování veřejnosti, systematické získávání zpětné vazby a zajištění pružné reakce na podněty pracovníků a klientů MěÚ.

Městský úřad svým klientům bude moci nabídnout automatizované služby prostřednictvím Portálu občana přístupného přes webové stránky města. Občané tak získají například možnost nahlížet na stav svých pohledávek (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa atd.) a zadávat požadavky na změnu těchto pohledávek bez nutnosti navštívit příslušný úřad. Pro občana se tak prodlouží "otvírací doba" úřadu na 7x24 hodin, zvýší se komfort a dostupnost vyřízení, sníží se nároky na administrativu, čekací doba, bude doplněno upozorňování na povinnosti a lhůty a zjišťování zpětné vazby, zda služba funguje kvalitně. Průběžně bude vedena propagační kampaň, která vhodně zvolenými komunikačními prostředky a způsoby seznámí veřejnost s nabídkou elektronických služeb a možnostmi e-Governmentu, zprostředkuje návody na jejich využívání (letáčky, web města, vidonávody apod.).

Pro zkvalitnění informovanosti občanů bude pořízena elektronická úřední deska, schránka pro oznamovatele, mobilní aplikace - hlášení závad, rezervační systém na úřad, ztráty a nálezy, obecní ankety.

Předpokládané náklady budou činit cca 4,1 mil. Kč včetně DPH. Z této částky pokryje 95 % dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Město Chropyně se ze svého rozpočtu bude podílet zbývajícími 5 % nákladů.

Registrační číslo projektu je CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697.

Název
 
Vyvěšeno
Staženo
 
Název
 
Vyvěšeno
Staženo