Město online > Informace

Investiční akce předcházejících let

Profil zadavatele - aktivní

Profil zadavatele - archivní

Rok 2021

Název projektu: "Chropyně - Rekonstrukce chodníku v ulici Komenského - Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016151"

Projekt obsahoval kompletní opravu komunikace pro pěší podél silnice II. třídy, a to konkrétně v ulici Komenského od křížení s ulicí Mrlínek až ke kostelu sv.Jiljí včetně prostoru před kostelem. Došlo tak ke zvýšení bezpečnosti pro pěší. Opravované komunikace pro pěší nyní obsahují bezbariérové prvky a prvky pro nevidomé. Po dokončení stavebních prací proběhly vegetační úpravy na pozemcích dotčených realizací projektu, výsadba keřů a trvalek.

Celkové náklady projektu činily 2.094.476,- Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie ve výši 1.899.999,02 Kč.


Město Chropyně k 1. 3. 2021 zahájilo realizaci projektu Moderní městský úřad Chropyně, která potrvá 24 měsíců.

Projekt naplňuje cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, a to rozvoj eGovernmentu - dostupné, kvalitní a efektivní služby úřadu využívající informačních a komunikačních technologií pro optimalizaci procesů a postupů, zavádění plně automatizovaných elektronických služeb a jejich zprostředkování veřejnosti, systematické získávání zpětné vazby a zajištění pružné reakce na podněty pracovníků a klientů MěÚ.

Městský úřad svým klientům bude moci nabídnout automatizované služby prostřednictvím Portálu občana přístupného přes webové stránky města. Občané tak získají například možnost nahlížet na stav svých pohledávek (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa atd.) a zadávat požadavky na změnu těchto pohledávek bez nutnosti navštívit příslušný úřad. Pro občana se tak prodlouží "otvírací doba" úřadu na 24h x 7, zvýší se komfort a dostupnost vyřízení, sníží se nároky na administrativu, čekací doba, bude doplněno upozorňování na povinnosti a lhůty, zjišťování zpětné vazby, zda služba funguje kvalitně. Průběžně bude vedena propagační kampaň, která vhodně zvolenými komunikačními prostředky a způsoby seznámí veřejnost s nabídkou elektronických služeb a možnostmi eGovernmentu, zprostředkuje návody na jejich využívání (letáčky, facebook, videonávody apod.).

Pro zkvalitnění informovanosti občanů bude pořízena elektronická úřední deska, schránka pro oznamovatele, mobilní aplikace – hlášení závad, rezervační systém na úřad, ztráty a nálezy, obecní ankety.

Předpokládané náklady budou činit cca 4,1 mil. Kč včetně DPH. Z této částky pokryje 95% dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Město Chropyně se ze svého rozpočtu bude podílet 5 % ceny nákladů.

Registrační číslo projektu je CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697.

Rok 2018 

Název projektu: "Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně"

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.1:  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

Hlavním cílem projektu "Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně" je zefektivnit a zmodernizovat služby, které pečovatelská služba Chropyně poskytuje a dopomoci tak klientům pečovatelské služby města Chropyně žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb, s možností udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů při aktivní účastni na společenském životě s ohledem na individuální potřeby jejich klientů. Pořízením nového automobilu dojde k zefektivnění poskytované terénní péče. Předmětný projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dne 20.03.2018 převzalo město Chropyně od firmy KOBIT s.r.o., novou cisternovou automobilovou stříkačku (CAS 20/4000/240 S2R) na podvozku Scania 4 x 4. Pořízení nové požární techniky – nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Chropyně společně s městem Chropyně spolufinancovalo MV-GŘ HZS ČR z fondu zábrany škod částkou 2 500 000,- Kč a Zlínský kraj ze svého rozpočtu částkou 500 000,- Kč. Nová CAS bude předvedena veřejnosti v rámci „Chropyňských hrátek“, které město připravuje v termínu 25.5. – 27.05.2018.


Rok 2017

Název projektu: „Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně“

Obsahem projektu je rekonstrukce prostor tzv. „služebny", pořízení vybavení a nákup automobilu pro potřeby terénních služeb PS města Chropyně. Cílem projektu je zefektivnit a zmodernizovat služby, které PS města Chropyně poskytuje a dopomoci tak klientům PS žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb, s možností udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů při aktivní účastni na společenském životě s ohledem na individuální potřeby jejich klientů.

Hlavním cílem projektu "Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně" je zefektivnit a zmodernizovat služby, které pečovatelská služba Chropyně poskytuje a dopomoci tak klientům pečovatelské služby města Chropyně žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb, s možností udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů při aktivní účastni na společenském životě s ohledem na individuální potřeby jejich klientů. Pořízením nového automobilu dojde k zefektivnění poskytované terénní péče. Cílem je především urychlit a zvýšit komfort ve sféře terénních služeb, které pečovatelská služba města Chropyně poskytuje nejen na katastrálním území města, ale také v místní části Plešovec a na katastrálním území přilehlých obcí Zářičí, Kyselovice a Žalkovice. Rekonstrukcí zázemí pro pečovatelky dojde ke zlepšení prostředí, ve kterém pečovatelská služba Chropyně poskytuje ambulantní služby a také, a to především, které slouží jako centrála pro poskytování terénních sociálních služeb. Cílem této plánované rekonstrukce je zlepšení materiálně - technické základny stávajících služeb sociální práce především ve sféře sociální péče. Výsledkem realizovaného projektu tak bude posílení profesionálních služeb, které pečovatelská služba Chropyně přizpůsobuje potřebám a požadavků klientům ať už v rámci ambulantních služeb, tak především v rámci služeb terénních. Výstupem projektu bude nově zrekonstruované zázemí Pečovatelské služby města Chropyně a také nově pořízený automobil, který je určený pro poskytování terénních sociálních služeb. Oba výstupy projektu jsou navázány na následující druh a formy sociální služby, vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. Realizací projektu dojde k rekonstrukce zázemí a k pořízení nového automobilu pro tzv. službu sociální péče dle § 32 Zákona o sociálních službách. Dojde k posílení služeb definovaných § 33 příslušného zákona.

Výsledky projektu: V rámci řešené problematiky, tedy kvality a dostupnosti služeb Pečovatelské služby města Chropyně, dojde po úspěšném ukončení projektu k posunu ke zvýšení kvality a dostupnosti popisované služby v oblasti především terénních služeb v projektem definované lokalitě. Díky realizaci projektu se Pečovatelská služba města Chropyně posune blíže k řešení odpovídajícímu modernímu systému poskytování sociálních služeb. Díky rekonstrukci zázemí a díky pořízení nového automobilu pro poskytování terénních služeb bude zlepšena péče především z pohledu kvantitativního, jelikož dojde ke zvýšení průměrného počtu klientů, kterým bude moci žadatel za 1 hodinu poskytnout nasmlouvanou sociální péči. Také je možné konstatovat, že v případě úspěšného ukončení projektu bude moci žadatel v návaznosti na úsporu vlastních zdrojů provést další investiční akce, které nejsou podporovány z prostředků dotačních titulů, ale které opětovně povedou k dalšímu rozvoji aktivit Pečovatelské služby města Chropyně. Právě rozvoj aktivit tohoto zařízení bude mít pozitivní dopad opětovně právě na cílovou skupinu projektu, tedy na osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením, které je v rámci projektu, ale také v rámci jakýchkoli dalším investičních i neinvestičních akcí, které budou mít za cíl zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně, možné blíže specifikovat pomocí cílové skupiny klientů žadatele jakožto osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a seniory ve věkové skupině osob od 19 let až po osoby ve skupině starší senioři, tedy osoby nad 80 let věku.

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti Pečovatelské služby města Chropyně“ je spolufinancován Evropskou unií.


Rok 2015

Město Chropyně využilo možnosti získání dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, (37 výzva OPŽP – prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) na zpracování studie proveditelnosti a následně dokumentace k územnímu rozhodnutí na přírodě blízká protipovodňová opatření na katastru města Chropyně a části Plešovec. Navržená opatření předkládaného projektu budou zohledňovat a příp. doplňovat doprovodná protierozní opatření.

Nadace ČEZ podpořila rekonstrukci dvou tenisových krutů příspěvkem 900.000 Kč. Kurty budou přístupné všem obyvatelům města i okolí. Celková rekonstrukce stála 1.200.000 Kč. Částku potřebnou na dofinancování rekonstrukce uhradilo město Chropyně ze svého rozpočtu. 


V měsíci srpnu 2015 byl uzavřen projekt Efektivní digitální úřad města Chropyně. V rámci tohoto projektu byla řešena elektronizace agend a transparentní kontrola hospodaření města provozovaná v bezpečném redundantním prostředí, čehož se docílilo pořízením skenovací linky, napojením na informační systém základních registrů, integrací správních, ekonomických a obslužných agend, elektronizací agend pomocí formulářů a stabilizací infrastruktury. Tento projekt byl hrazen z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj, město se finančně podílelo 15 % nákladů. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09346.


Rok 2014

V červnu 2014 byla dokončena akce "Revitalizace parku na náměstí Svobody v Chropyni". V rámci této akce se řešila obnova stávajícího parku včetně přilehlých tvarovaných javorových alejí podél chodníku na východní straně náměstí. Celkem bylo odstraněno 113 ks stromů a 235 m2 keřů. Vysazeno bylo 365 ks dřevin, z toho 133 ks stromů. V obou částech byly vyměněny lavičky a v jedné části i odpadkové koše. Dotace ve výši 75 % uznatelných nákladů byla poskytnuta z Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.


Rok 2012

[obsah/logoIOPstr.jpg]

Projekt nového územního plánu Chropyně je zpracován s podporou Integrovaného operačního programu (prioritní osa 5, oblast intervence 5.3.bj). Územní plán řeší celé území města Chropyně. Celková plocha řešeného území je 19 km2. Celkové způsobilé výdaje činí 894 000 Kč, z toho 134 100 Kč z prostředků státního rozpočtu a 759 900 Kč z prostředků EU. Návrh územního plánu Chropyně byl předán 30.5.2012.