Město online > Informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Název:
  město Chropyně

 2. Důvod a způsob založení:
  Město Chropyně vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a je základním územním samosprávným společenstvím občanů s právní subjektivitou. Tvoří územní celek vymezený hranicemi území obce.
  Město Chropyně je veřejnoprání korporací a má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
  Město Chropyně vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
  Město Chropyně na svém území vykonává také přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.

 3. Organizační struktura:
  pdf soubor s organizační strukturou

 4. Kontaktní spojení:
  4.1 - Poštovní adresa: město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně
  4.2 - Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: město Chropyně, náměstí Svobody 29 Chropyně
  4.3 - Úřední hodiny: Po, St - 7:30-11:15 a 12:15-17:00; Út, Čt a Pá po předchozí dohodě s pracovníkem odboru
  4.4 - Telefon: spojovatelka 573 500 730, dále viz Kontakty
  4.5 - Fax: neprovozován
  4.6 - Adresa internetových stránek: www.muchropyne.cz
  4.7 - Adresa e-podatelny: e-podatelna@muchropyne.cz
  4.8 - Další elektronické adresy: mesto@muchropyne.cz, ISDS: rbsbexq, dále viz Kontakty
   
 5. Případné platby lze poukázat na účet číslo 1483133389/0800 u České spořitelny, a. s.                                                                Při úhradě místních poplatků je nutné uvést variabilní symbol (přidělený správcem poplatků).

           Způsoby platby místních poplatků:

                     - na pokladně

                     - bankovním převodem

                     - poštovní poukázkou

                     - prostřednictvím SIPO (pouze u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)                     

 6. IČO: 00287245

 7. DIČ: CZ00287245
   
 8. Dokumenty:
  8.1 Rozvojové dokumenty
  8.2 Rozpočet
   
 9. Žádosti o informace:
  Informace k podání žádosti o informace
  Zveřejněné odpovědi na podané žádosti
  Formulář žádosti o informace
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
  Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Chropyně v průběhu pracovní doby, nebo přímo na odboru, do jehož kompetence věc patří (na podatelně písemně, na odborech i ústně). Elektronicky na adrese elektronické podatelny e-podatelna@muchropyne.cz (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím ISDS do datové schránky: rbsbexq.
   
 11. Opravné prostředky:
  Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.

  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu ve Zlíně.

  Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

 12. Formuláře:
  Formuláře jsou dostupné v sekci Město online.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
  Popisy postupů a návody pro řešení různých životních situací naleznete na Portálu veřejné správy
   
 14. Předpisy:
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy (v platném znění):
  • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
  • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
  • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
  • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označnování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení, o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
  • vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
  • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samoprávných celků
  • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  14.2 Vydané právní předpisy - obecně závazné vyhlášky města Chropyně, nařízení města Chropyně a vnitřní předpisy úřadu, které mají dopad na občany města a jinou veřejnost, naleznete v sekci Město online
   
 15. Úhrady za poskytování informací:
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   
 16. Licenční smlouvy
  16.1 Vzor licenční smlouvy
  16.2 Výhradní licence - Město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
   
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.