Oprava chodníku Komenského - Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016151

Projekt obsahoval kompletní opravu komunikace pro pěší podél silnice II. třídy, a to konkrétně v ulici Komenského od křížení s ulicí Mrlínek až ke kostelu sv.Jiljí včetně prostoru před kostelem. Došlo tak ke zvýšení bezpečnosti pro pěší. Opravované komunikace pro pěší nyní obsahují bezbariérové prvky a prvky pro nevidomé. Po dokončení stavebních prací proběhly vegetační úpravy na pozemcích dotčených realizací projektu, výsadba keřů a trvalek.

Celkové náklady projektu činily 2.094.476,- Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie ve výši 1.899.999,02 Kč.