Město

Odpadový systém MESOH

MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství) je moderní řešení, které umožňuje evidenci adresného třídění a následné snížení ročního poplatku za svoz odpadu dle úrovně třídění.

MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství) je moderní řešení, které umožňuje evidenci adresného třídění a následné snížení ročního poplatku za svoz odpadu dle úrovně třídění zapojené domácnosti. Systém spočívá v zavedení tzv. D2D (door-to-door) systému, tedy sběru tříděného odpadu od domů, a optimalizaci sběrných míst na sídlištích. Tento styl sběru je možné realizovat buďto formou pytlů nebo barevných popelnic, na sídlištích formou kontejnerů. Tříděný a směsný odpad je evidován formou čárových, případně QR kódů. Díky této evidenci jsme schopni určit slevy na poplatku pro jednotlivé domácnosti na základě tzv. EKO-bodů. 

Občané, kteří se chtějí do systému MESOH zapojit, vyplní elektronicky dotazník, který naleznou po přihlášení na svůj odpadový účet na adrese Moje odpadky.Přihlašovací údaje byly součástí startovacího balíčku distribuovaného v roce 2017 do schránek jednotlivých domácností. Ti, kteří svůj přihlašovací balíček už dávno ztratili, nebo neumí internet ovládat, mohou své přihlašovací údaje získat, resp. se do systému přihlásit, na Městském úřadě Chropyně u Bc. Silvie Škarbové (tel.: 573 500 743, e-mail) nebo paní Renáty Valáškové (tel.: 573 500 738, e-mail). Tyto pracovnice Vám také s vyplněním pomohou a jsou připraveny zodpovědět Vaše případné dotazy.

Než se však do systému přihlásíte, je třeba si ujasnit několik skutečností a odpovědět na několik otázek: Chci změnu nebo chci zůstat u stávajícího způsobu třídění? Mám doma prostory na pytle? Chci vědět, kolik moje domácnost vytřídí? 

Nejdůležitejší je však zvolit pro Vás tu nejoptimálnější a nejpohodlnější variantu:

V případě třídění do pytlů třídíte sami na sebe, resp. na své stanovistě (domácnost). Všechen vytříděný odpad se tak načítá na Vaši domácnost. Výhody tohoto třídění jsou malá donášková vzdálenost (naplněný a označený pytel vyhodíte k nádobě na směsný komunální odpad v den svozu) a zároveň ze svého odpadového účtu víte, kolik Vaše domácnost vytřídí nebo vyprodukuje odpadu. Nevýhodou je, že potřebujete prostor na uložení pytlů. Tento systém je vhodný pro rodinné domy, jejichž obyvatelé mají zpravidla nádobu na komunální odpad přidělenou na konkrétní číslo popisné (svou nádobu, do které vhazují odpad pouze členové této domácnosti a nikdo jiný). Nebo pro společenství vlastníků bytů v bytovém domě či domácnosti jednoho vchodu bytového domu; zde je však opět výhoda, když tento bytový dům (nebo vchod) mají kontejner přidělený pouze jim. S odpadem pak hospodaří pod jedním odpadovým účtem.

V případě třídění do kontejnerů na tříděný odpad se tento rozpočítává na všechny osoby, které jsou k tomuto kontejneru přihlášeny, rovným dílem. Výhodou je, že nemusíte nic měnit oproti dosavadnímu systému třídění, rozdíl je pouze v to, že pokud chcete, aby se Vám načítala sleva z poplatků, musíte být do systému přihlášeni. Nevýhodou je, že nemáte přehled, kolik Vaše domácnost vytřídí; odpad, který házíte do kontejnerů, se může načítat i ostatním přihlášeným, přestože ho do kontejneru vhodí méně, dále je to také větší donášková vzdálenost. Tento systém je vhodný pro občany ze sídliště, kteří komunální odpad vhazují do kontejnerů, které sdílí s více bytovými domy nebo vchody. 

Systém probíhá v tzv. MESOH roku, který trvá od 1. října aktuálního roku do 30. září následujícího roku. Měsíc listopad následujícího roku je pak stanoven jako měsíc, kdy je nutno zontrolovat stav odpadového účtu na adrese Moje odpadky, výši EKO bodů za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob nebo pytlů a především za snižování produkce odpadů. V průběhu měsíce listopadu je pak třeba, v případě nesouladu, uplatnit reklamace. Po uplynutí listopadu již nejsou reklamace přijímány, není tedy možné jakkoli měnit či upravovat celkové roční úlevy na poplatku platném pro následující rok.