Město

Pečovatelská služba města Chropyně

Pečovatelská služba města Chropyně chce být moderní a profesionální službou pro občany města Chropyně, místní část Plešovec a přilehlé obce Záříčí, Kyselovice a Žalkovice. Jsme tu proto, abychom pomáhali těm, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému a zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby ve svém každodenním životě a jejich přáním je prožít život podle svých představ v kruhu svých blízkých. Našim cílem je službu zefektivnit a zmodernizovat. Poskytujeme služby, které jsou bezpečné a profesionální, přizpůsobené potřebám a požadavkům našich klientů. Jsme otevřeni názorům našich klientů i široké veřejnosti, které nás mohou posunout na naší cestě kupředu.
Našim vodítkem jsou Standardy kvality Pečovatelské služby města Chropyně, které přijali všichni pracovníci za své, zavazují se jimi v plné míře řídit a služby v jejich duchu poskytovat.

Oznámení klientům pečovatelské služby - COVID

Pečovatelská služba Chropyně se řídí doporučeným postupem vydaným Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, vydaným pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVIN-19 dne 5. 3. 2020

Zřizovatel a poskytovatel: město Chropyně
Statutární zástupce: starosta města Chropyně
Sídlo: náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně
Druh sociální služby: pečovatelské služba
Identifikátor služby: 1862038 (registr poskytovatelů sociálních služeb ČR)
Kontaktní adresa: Městský úřad Chropyně, náměstí Svobody 29, Chropyně, 768 11

Posláním PS Chropyně je poskytovat sociální služby v přirozeném prostředí tzn. v domácnosti klienta a dále v zařízení sociálních služeb – Středisko osobní hygieny a prádelny PS Chropyně.

PS Chropyně je terénní i ambulantní sociální službou, která poskytuje pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních služeb. Poskytované úkony jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality Pečovatelské služby města Chropyně.

Principy:

 • slušnost, neúplatnost při jednání a poskytování služby, flexibilita,
 • individuální přístup ke klientovi,
 • respektování svobodné volby klienta,
 • rovnost všech klientů,
 • služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví,
 • všichni pracovníci ctí etický kodex a standardy kvality PS Chropyně.

Základní cíle služby jsou:

 • Umožnit klientům žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb.
 • Pomáhat při udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů včetně pomoci při aktivní účasti na společenském životě města.
 • S ohledem na individuální potřeby klientů podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Sociální služby poskytovat v zájmu klientů a v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Cílová skupina:

 • Senioři.
 • Osoby s tělesným postižením.
 • Osoby se zdravotním postižením.

s bydlištěm na území města Chropyně, místní části Plešovec nebo přilehlých obcí Záříčí, Kyselovice a Žalkovice.

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělí (19-26 let),
 • dospělí (27-64 let),
 • mladší senioři (65-80 let),
 • starší senioři nad 80 let.

Kapacita Pečovatelské služby města Chropyně:

Počet klientů ambulantní péče: 5 klientů denně
Počet klientů terénní péče: 20 klientů denně přímá péče
Počet klientů terénní péče: 60 klientů denně rozvoz obědů

Provozní doba:

pracovní dny: 06:30-19:30
soboty, neděle, svátky: 06:30-12:30 a 17:00-19:00

Místo poskytování pečovatelské služby:

Terénní služby: v domácnostech klientů ve městě Chropyni a místní části Plešovec, dále v obcích Kyselovice, Záříčí a Žalkovice.
Ambulantní služby - v domech s pečovatelskou službou: náměstí Svobody čp. 26 (prádelna, výdejna obědů) a čp. 27 (středisko osobní hygieny).

Předmět činnosti - služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • bezplatné základní sociální poradenství.

Další informace o službě a formuláře žádosti a dokumentů potřebných k zavedení služby naleznete v sekci Město online.