Město

Finanční odbor

Ing. Lenka Macháčková

vedoucí Finančního odboru

machackova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 733

Mobil: 724 184 628

Ing. Lucie Kovaříková

účetní

lucie.kovarikova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 750

Mobil: 733 527 698

Hana Večeřová

mzdová účetní, evidence majetku, majetkoprávní záležitosti

vecerova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 736

Mobil: 608 952 200

Renata Jurčíková

pokladna, místní poplatky, pronájmy

jurcikova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 734

Renáta Valášková

poplatek za odpad, vymáhání

valaskova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 738

Pokladna (pokladní hodiny)

Pondělí: 07:30 – 11:15 a 12:15 – 16:45

Úterý:   07:30 – 11:15

Středa: 07:30 – 11:15 a 12:15 – 16:45

Čtvrtek:   07:30 – 11:15

Pátek:  07:30 – 11:15

příjem hotovosti (na základě podkladu)  a výdej hotovosti (výdej na základě předložení dokladu totožnosti)

Správcem místních poplatků je Městský úřad Chropyně a spravuje místní poplatky:

  • ze psů
  • za užívání veřejného prostranství včetně poplatku za vyhrazené parkovací místo
  • ze vstupného
  • za obecní systém odpadového hospodářství

Informace podle ustanovení § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

Podle § 14a zákona o místních poplatcích má poplatkový subjekt povinnost ohlásit údaje rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti, tato povinnost se nevztahuje na údaj, který si může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.

Městský úřad Chropyně, jako správce poplatků, informuje poplatkové subjekty, že nemá zřízen automatizovaný přístup do rejstříků nebo evidencí a poplatník nebo plátce poplatku je povinen nahlásit všechny údaje nebo změny podle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Postup při nezaplacení místních poplatků

Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost v termínu určeném příslušnou OZV, pak správce poplatku vyměří nedoplatek platebním výměrem s možností navýšení až na trojnásobek. Pokud dlužník neuhradí vyměřenou částku do 15 dní od nabytí právní moci platebního výměru, je přistoupeno k provedení daňové exekuce. V případě, že bude nedoplatek vymáhán poprvé, správce poplatku dlužníka vyrozumí o výši nedoplatku a upozorní na následky spojené s jeho neuhrazením (to neplatí, pokud byl již dříve vyrozuměn, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by vyrozumění bylo zjevně neúčelné). Nejčastěji jsou prováděny srážky ze mzdy, z důchodu, z bankovního účtu, z rodičovského příspěvku a jiných příjmů. Za provedení exekuce zaplatí dlužník 2 % z částky vymáhaného nedoplatku nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč  (postup dle zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů a OSŘ)

Informační povinnost správce daně dle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Pronájmy

  • zahrádky a jiné pozemky ve vlastnictví města
  • sloupy veřejného osvětlení

Postup – podání žádosti o pronájem,  zveřejnění záměru pronájmu, projednání v RM, uzavření smlouvy o pronájmu

Evidence a dohled nad veřejnými sbírkami

  • kontrola osvědčení oznámení o konání sbírky
  • pečetění a dohled nad rozpečetěním a počítáním pokladničky
  • zápisy
  • vyúčtování ukončených sbírek

Postup – osoba odpovědná za konání sbírky předloží osvědčení oznámení o konání sbírky na podatelnu Městského úřadu a domluví si se zástupcem FO MěÚ termín zapečetění pokladničky. O tomto úkonu se vyhotoví zápis. Po ukončení sbírky se za přítomnosti zástupce FO MěÚ pokladnička odpečetí, zapíše se do zápisu vybraná částka, vyhotoví se výčetka a dokončí zápis. Po odeslání peněz na bankovní účet, přinese odpovědná osoba kopii dokladu o odeslání na MěÚ.