Město

Odbor vnitřních věcí

Ing. Dana Jedličková

vedoucí Odboru vnitřních věcí

jedlickova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 746

Mobil: 737 628 113

Bc. Martina Andrašiová

podatelna, CzechPOINT, ověřování

andrasiova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 749

Mgr. Bc. Tomáš Buksa

informatik

buksa@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 748

Mobil: 725 900 375

Bc. Hana Burešová

referent společné státní správy a samosprávy

buresova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 739

Dana Kunčarová

matrika a evidence obyvatel

kuncarova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 741

Mobil: 604 380 009

Bc. Kateřina Míšová

sekretariát

misova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 730

Mgr. Ivana Zlámalová

sociální pracovník

zlamalova@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 737

Mobil: 720 022 911

Mezi hlavní úkoly odboru patří mimo jiné:

 • komplexní zabezpečení jednání rady města a zasedání zastupitelstva města spočívající především v kompletaci a rozesílání písemných podkladů, pořizování zápisů z těchto jednání, jejich distribuce a archivace,
 • zabezpečení vedení spisové služby úřadu v souladu se spisovým řádem (tedy příjem, evidence, vypravování a zabezpečení doručování písemností úřadu),
 • zabezpečení informační služby úřadu, zveřejňování písemností na úřední desce úřadu, provoz městského rozhlasu, provoz a aktualizace webových stránek, příprava, zpracování, tisk a distribuce Zpravodaje města Chropyně, zajištění publicity a propagace města Chropyně
 • vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města Chropyně, vnitřních směrnic a předpisů úřadu, evidence Věstníku právních předpisů Zlínského kraje, nařízení města Kroměříže závazných pro město Chropyně, vedení evidence nálezů, provádí vydávání nalezených věcí jejich majitelům, vedení agendy petic a stížností,
 • na úseku evidence obyvatel zajišťuje tyto úkoly:
 1. vedení evidence obyvatel,
 2. přihlašování k trvalému pobytu,
 3. poskytování informací z informačního systému evidence obyvatel,
 4. zprostředkování kontaktu mezi občany,
 5. příjem žádostí o vystavení voličských průkazů,
 6. výdej voličských průkazů,
 7. příjem hlášení o ztrátě nebo odcizení občanských průkazů,
 8. příjem hlášení ztráty a zcizení cestovních dokladů          
 • v matriční agendě vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením matrik ( matriční úřad) a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností a zajišťuje zejména tyto úkoly:
 1. vede matriční knihy a sbírky listin,
 2. ověřuje matriční doklady pro použití v cizině,
 3. organizuje svatební obřady nebo slavnostní uvítání dětí do života a zabezpečuje plynulý chod těchto obřadů,
 4. zabezpečuje agendu změny jména a příjmení včetně správního řízení,
 5. provádí vidimaci a legalizaci,
 6. dle zákona č. 133/2000 sb. o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zavádí změny do ISEO přes systém Czech POINT,  
 7. provádí autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.     
 • komplexní příprava a zabezpečení voleb a referenda, vedení stálých seznamů voličů a plnění úkolů spojených se sčítáním lidu,
 • vedení kroniky města, odpovědnost za jejich uložení a archivaci, metodické vedení organizační složky Městská knihovna Chropyně,
 • vedení evidence uzavřených smluv v působnosti odboru, evidenci razítek, zajištění užívání státních a obecních symbolů městem a úřadem v souladu s platnými právními předpisy,
 • sestavení ročního rozpočtu dle dispozic finančního odboru a v rámci řídící kontroly provádění průběžné kontroly čerpání rozpočtu,
 • komplexní rozvoj počítačové sítě úřadu, nákup hardware a software, péče o kancelářskou a xerografickou techniku, péče o telekomunikační spojení a zabezpečovací systém budovy úřadu, zajištění materiálního vybavení jednotlivých pracovišť úřadu,
 • zajištění provádění preventivních požárních kontrol, organizace školení o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení řidičů referentských vozidel zaměstnanců úřadu a organizačních složek vč. vedení agendy o těchto školeních a aktualizace předpisů souvisejících s těmito oblastmi,
 • odbor spolupracuje s Kontrolním výborem Zastupitelstva města Chropyně, Komisí Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti a Letopiseckou komisí Rady města Chropyně,
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů města:
           a) příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže
           b) příspěvky neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti
 
        Úsek sociální práce
 • vede evidence žádostí o nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,
 • provádí sociální šetření pro oblast sociálních služeb a přidělování nájemních bytů v Domech s pečovatelskou službou ve městě Chropyni,
 • poskytuje formou základního poradenství osobám informace přispívající k řešení jejich  nepříznivé sociální situace,
 • spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
 • vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku ve znění  pozdějších předpisů,
 • účastní se  procesu komunitního plánování na Kroměřížsku,
 • organizuje kulturní, společenské a zájmové akce pro občany města – Veřejné setkání s občany, Den zdraví, setkání obyvatel DPS apod. 
 • v oblasti pomoci v hmotné nouzi je povinností  odboru plnit některé úkoly vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů:
 1. chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí   a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost,
 2. informovat každou osobu o možných postupech při řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést k vlastní odpovědnosti, 
 3. respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk zdravotní stav, sexuální   orientaci,  náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti, 
 4. vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné  nouze nacházejí,
 5. spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází,
 6. shromažďovat a analyzovat údaje o osobách  v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace,
 7. dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze, 
 8. používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby,
 9. vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení spolupráce s osobami v hmotné nouzi,
 10. spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů,
 11. spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají,
 12. spolupracovat s příslušnou pobočkou Úřadu práce,
 13. v souvislosti s výkonem činností sociální práce vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

      Další povinnosti:

 1.  sociální pracovník provádí odborné sociální práce včetně zajišťování standardní dokumentace:

                - vykonává sociální šetření,
                - zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
                - sociálně právní poradenství,
                - analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
                - depistážní činnost,
                - zjišťuje potřeby obyvatel obce a koordinuje poskytování sociálních služeb,       

         2. podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti pověřeného OÚ  

         3. spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, policií a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.

Mimo základní právní předpisy uvedené v  povinně zveřejňovaných informacích, postupuje odbor při své činnosti zejména podle těchto právních předpisů:

 • zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
 • zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • vyhláška MV č. 36/2006 Sb., o ověřování,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských zákonech,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
 • vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví,
 • zákony o volbách – 62/2003 Sb. (Evropský parlament), 130/2000 Sb. (zastupitelstva krajů), 491/2001 Sb. (zastupitelstva obcí), 247/1995 Sb. (Parlament ČR),
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 329/2011 Sb., dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 89/2019 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formuláře pro odbor vnitřních věcí ke stažení.

Formuláře pro odbor vnitřních věcí - úsek sociální práce ke stažení