Město

Tajemník

Ing. Jiří Rosecký

tajemník městského úřadu

rosecky@muchropyne.cz

Telefon: 573 500 735

Mobil: 724 183 894

Tajemník městského úřadu je zaměstnancem města a za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu (dále jen "zaměstnanci úřadu") a dále je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů městského úřadu. 

Tajemník městského úřadu plní úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu. Tajemník plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Podle § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je tajemník obecního úřadu odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Tajemník obecního úřadu zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním. Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. 

Tajemník úřadu dále podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu, podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, je-li k tomu oprávněn dle zákona, vnitřním předpisem nebo pověřen příslušným orgánem města, vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců úřadu a vyjadřuje je v jejich náplních práce, u ostatních zaměstnanců rovněž na návrh příslušného vedoucího, dbá o účelnou organizaci práce městského úřadu, o plynulý chod jeho činnosti, ve spolupráci s vedoucími odborů připravuje pro radu města návrh organizačního řádu včetně jeho změn, případně změn organizační struktury úřadu, rozhoduje o platovém zařazení zaměstnanců úřadu, o výši jejich osobních příplatků, a o poskytnutí odměn zaměstnancům úřadu, rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti mezi nimi, řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům, řeší podané stížnosti na zaměstnance, plní úkoly podpůrného orgánu při vedení registru oznámení na úseku střetu zájmů dle zvláštního zákona.