Menu
Město Chropyně
Chropyně
Město Chropyně
rozšířené vyhledávání

Významná data

1261 - první zmínka o Chropyni. Osada věnována Smilem ze Střílek a jeho ženou Bohuvlastou k obživě jimi založenému cisterciáckému klášteru Smilheim ve Vizovicích. Roku 1267 potvrdil převod osady Přemysl Otakar II.

1421 - císař Zikmund odnímá vizovickému klášteru Chropyni a téhož roku ji zastavuje Petrovi ze Sovince. Brzy přešla Chropyně zpět na klášter.

1457 - po skončení husitských válek dal král Jiří z Poděbrad, jako nejvyšší fundátor vizovického kláštera, Chropyni jako výplatu Janu z Ludanic a Rokytnice. Přesto zůstává Chropyně pod vizovickým klášterem.

1490 - syn Jana z Ludanic Hynek zdědil po otci Chropyni. Přesto král Vladislav II. přenáší právo vyplatit Chropyni z rukou kláštera na Adama Tovačovského z Cimburka

1502 - Adam Tovačovský přenáší svá práva výplaty zboží na Hynka Rokytského z Ludanic. Vladislav II. Jagellonský potvrzuje Hynkovi z Ludanic zástavní listy na Chropyni a také, že pana Hynka nemůže z Chropyně vyplatit nikdo než opati kláštera.

1520 - rod Ludaniců zřizuje v Chropyni dvůr, pilu a mlýn

1526 - po smrti Hynka z Ludanic zdědil Chropyni prostřední syn Václav z Ludanic, který byl v letech 1541 - 1556 moravským zemským hejtmanem. Byl horlivým přívržencem a členem Jednoty bratrské, která se v Chropyni za jeho působení velmi rozrostla.

1535 - Ferdinand I. povyšuje ves Chropyni na městečko. Dle privilegia tvořil znak městečka červený štít, ve kterém je uprostřed vydra, která drží v tlamě štiku.

1567 - dědic Chropyně - Jan z Ludanic - prodává Chropyni Vratislavovi z Pernštejna za 41.000 zlatých, který ji směnil s Václavem a Hanušem Haugvicem z Biskupic za litomyšlský statek.

1571 - Chropyně je ve smlouvách a historických knihách vedena jako osada rybnikářů

1577 - Hanuš Haugvic žádá císaře Rudolfa II. o povolení výstavby nové tvrze, která ponese jméno Nový Haugvicov. Císař vyhověl. Tvrz se stavěla v letech 1579 - 1580. Po smrti moravského zemského hejtmana Hanuše Haugvice z Biskupic však zůstala nedokončená.

1581 - 1615 - v těchto letech vlastní Chropyni postupně 6 majitelů;  v roce 1615 ji kupuje František kardinál z Dietrichštejna, který ji však chce směnit za statek Žďár nad Sázavou.

1616 - Chropyně se stává majetkem olomouckého biskupství; po uzavření smlouvy provádí kardinál četné opravy, zrušil bratrskou školu vybudovanou rodem Václava z Ludanic a zařídil nižší katolickou školu.

1618 - 1648 - období třicetileté války, během které byla Chropyně několikrát vypleněna. V roce 1643 lehlo popelem celé městečko.

1772 - postaven stávající kostel sv. Jiljí. Vysvěcen 10. září 1780 arcibiskupem Coloredo-Waldsee.

1805 - bitva tří císařů u Slavkova. Chropyní táhlo ruské vojsko. Zdejší obyvatelé přišli při přepřahování o 40 koní a 4 vozy. Obec dala vojákům 1255 pecnů chleba, 35 měřic ovsa a 22 centů sena. Do kroměřížských sýpek musela bezplatně dovážet obilí a platit 106 zlatých. Lidem bylo tak zle, že utíkali z usedlostí. Z půllánu č. 27 chtěl utéci jeden poddaný. Vrchnost mu dala putnu mouky a pecen chleba. Pak ho výhrůžkami a bitím holemi donutila, že zůstal sedlákem.

1828 - zřízena na Drahách jízdárna pro vojsko, které bylo v Chropyni opakovaně ubytováváno a to na gruntech a podsedkách.

1832 - dne 15. října vypukla v Chropyni cholera, na kterou zemřelo přes 60 dospělých a mnoho dětí. Epidemie trvala 6 týdnů. Kvůli epidemii byl zřízen a vysvěcen stávající hřbitov.

1834 - rok bídy. Koncem května nastal veliký mráz, který způsobil, že pomrzlo obilí. V létě bylo také velké sucho, takže nebylo seno pro dobytek a obilí a lidé jezdili pro obilí až do Uherska.

1846 - 47 - neúroda brambor a přitom velká drahota. Měřice obilí se prodávala za 20 - 30 zlatých. Lidé pekli chléb z otrub a řepných pokrutin, v létě pařili trávu a jedli ji. Jedna z příčin byla spatřována v rozrůstajícím se alkoholismu.

1848 - zrušení roboty. Lid nepochopil pravý význam svobody, každý si dělal, co se mu zachtělo: sekli trávu na panských loukách, káceli dříví v panských lesích, prodali co mohli a tržbu většinou propili. V tomto roce se poprvé volilo představenstvo obce, které skládalo slib před oltářem v kostele.

1856 - František Palacký byl jmenován čestným občanem Chropyně.

1864 - Plešovec tvoří s Chropyní jednu politickou obec, každá osada si však své jmění spravuje sama.

1865 - byl založen čtenářsko-pěvecký spolek Ječmínek, který měl za úkol plnit úlohu osvětového a vzdělávacího programu, který vedle programu politického vyzdvihovala česká politika, vedená Palackým.

1866 - Prusko-rakouská válka. Velká bitva u Tovačova, kde padlo na 300 vojáků. 15. července se prchající rakouské vojsko utábořilo u Chropyně; ještě téhož dne odjelo. Druhý den se zde však ubytovala první jízda Prusů. Ti zde zůstali 6 týdnů. Obec jim musela dát 40 měřic ječmene, chléb, slaninu, slámu, seno, pivo, víno, vejce, tabák a podobně. Kdo z občanů si dal vystavit potvrzení, byl po válce částečně odškodněn. V této době vypukla mezi vojskem a občany Chropyně cholera a zabila mnoho lidí.

1867 - staví se cukrovar, který přináší nové oživení Chropyně. Podnikatelé přivedli na stavbu mnoho dělníků, kteří ovládali práce v cukrovaru a usazovali se zde. Proto se v Chropyni začínají stavět nové rodinné domky (ul. Křížní, Závětří a Nová).

1869 - Chropyní projíždí první vlak na trati Brno - Přerov.

1872 - při spolku Ječmínek bylo založeno ochotnické divadlo, které mělo 14 členů a ročně připravuje 4 - 6 představení.

1873 - v měsíci září je položen základní kámen nové školní budovy na náměstí. Na Pančavě (dnešní ul. Krátká a Podlesí) postavena cihelna, aby byla škola postavena v řádném termínu.

1877 - na náměstí byly zrušeny rybníčky, které plnily funkci protipožární ochrany a byly zřízeny stávající parky.

1880 - přes Chropyni projíždí vlakem Jeho Veličenstvo císař František Josef I. a zastavil se krátce pozdravit místní obyvatele. Této události se zúčastnilo přes 10.000 lidí z okolí Chropyně.

1882 - založen vzdělávací spolek "Omladina"; 4. 4. se v Chropyni narodil v rodině železničního úředníka v nádražní budově Emil Filla, malíř; 16. 8. se v Chropyni narodila Helena Železná-Scholzová, sochařka

1883 - archeologický objev u Plešovce; na umělé vyvýšenině, zvané "Kopec", se nalezlo několik staroslovanských hrobů. Kromě popelnic se nenašlo nic, i to však stačí na důkaz starého osídlení v tomto kraji.

1887 - při úpravě náměstí nalezena hliněná pokladnice, která obsahovala 28 zlatých penízků. Dva z nich byly na radnici ve skříňce za sklem, nyní jsou v chropyňském zámku. K této události se také vztahuje pověst Železné vejce. 29. 7. se v Chropyni narodil JUDr. Hubert Havránek - spisovatel.

1888 - za č.p. 58 zřízena mateřská školka; v tomto roce byla velkou vodou zatopena okolní pole; bylo postaveno sousoší sv. Cyrila a Metoděje

1891 - vznik spolku "Hasiči"; provedena důkladná oprava fary a bylo přistavěno další patro

1892 - obrovský požár zničil střechu zámecké věže

1894 - založena tělocvičná jednota "Sokol"; v obci ustanoven první policajt - Josef Hanák; založen "Spolek katolických mužů a jinochů"; rozšířena škola na 6 tříd

1902 - začala výstavba silnice z Chropyně do Kroměříže; byl položen základní kámen k nové radnici

1906 - postavena další část školy na Komenského ulici - největší budova školního bloku

1909 - postavena silnice z Plešovce do Chropyně. Ostatní cesty byly i nadále polní a v dešti nesjízdné.

1919 - Katolická jednota zřídila v Chropyni kino Haná

1920 - založen spolek Československého červeného kříže

1921 - provedena elektrizace Chropyně ;  v Chropyni se objevuje první radiopřijímač

1922 - zaveden telefon;  přistaveno nové křídlo školní budovy;  zřízena obecní knihovna

1924 - Chropyni navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk

1929 - zemřel dlouholetý starosta Antonín Homolík a byl jmenován čestným občanem

1930 - zavedena elektřina do kostela a uskutečněna sbírka na opravu kostela a nové zvony; zřízena lékárna; zajištěna autobusová doprava mezi Chropyní a Kroměříží - 2 spoje denně

1933 - na prostranství v okolí "Šlajzy" u Bečvy zbudováno nové koupaliště. Lidé se sem chodili často koupat již dříve, proto byly postaveny schodky, šatny a prodejna nápojů vybavená stolky a lavičkami.

1937 - založen Skaut jako odbor Svazu skautů a skautek ČSR

1937 a 1938 - v důsledku velkých sluneční aktivit a erupcí byly v těchto letech pozorovány na obloze jevy zvané polární záře. Ze dne 27. 1. 1938 je v kronice tento zápis: "Záře měla podobu velké purpurové clony, kterou prostupovaly světlozelené a modravé paprsky. Záře se vějířovitě pohybovala od západu k východu a zpět. Tento vzácný úkaz způsobil u pověrčivého lidu jakousi bázeň z budoucna a dohady o válce."

1938 - v tomto roce padla první zmínka o výstavbě dálnice z Prahy kolem Brna a Kroměříže do Zlína, dále dálnice z Vratislavi do Vídně a výstavbě Dunajsko-Oderského plavebního kanálu (s přístavem v Hulíně); při vyhlášení mobilizace v září 1938 bylo z Chropyně povoláno 80 branců

1939 - 1945 - období 2. světové války: v roce 1941 přišli do obce první němečtí vojáci; ve dnech 1. - 7. května 1945 byla očekávána bitva o Kojetín. V Chropyni byla připravena spousta německých vojáků, avšak kvůli neustále deštivému počasí a podmáčeným polím, po kterých se těžká technika nemohla pohybovat, k bitvě nedošlo a tudíž byla i Chropyně ušetřena před zničením; 8. 5. 1945 přišli v ranních hodinách první partyzáni, kteří oznámili konec války. Odpoledne projela Chropyní první část osvobozeneckých vojsk.

1947 - 28. června navštívil Chropyni dr. Adolf Procházka, tehdejší ministr zdravotnictví, a slavnostně zahájil provoz místních lázní

1949 - zrušen chropyňský cukrovar, jeden z největších cukrovarů na Hané, zatímco malé cukrovary (Kojetín, Doloplazy) zůstaly zachovány. Na místě cukrovaru byla zřízena továrna na výrobu umělých hmot Plastimat, později přejmenovaná na Technoplast.

1954 - zahájena výstavba fotbalového stadionu a sportovního areálu za tělocvičnou jednoty Orel

1959 - založen Český rybářský svaz; provedena obnova a rekonstrukce kina - pořízeno bylo nové plátno a vybavení na promítání širokoúhlých filmů (jako 3. v tehdejším Zlínském kraji)

1962 - zřízeno Městské kulturní středisko

1964 - k 70. výročí založení Sokola byla otevřena nová tělocvična "Na Dílech"

1967 - tohoto roku byly zakázány pohřební průvody přes město. Kaple sv. Anny byla přestavěna na obřadní síň a všechny pohřby, církevní i občanské, se musely konat zde; zvon z věžičky kaple byl umístěn na kostelní věž.

29. dubna 1970 - Chropyně povýšena na město

1970 - 27. června - slavnostní otevření nového koupaliště. Součástí slavnostního otevření byl i koncert Waldemara Matušky a orchestru Václava Hybše.

1974 - 1975 - úprava zámeckého rybníka ; vybudován ostrov jako vhodné hnízdiště racků; od r. 1926 chráněná přírodní památka a od roku 1945 státní přírodní rezervace

1979 - postaven první Dům s pečovatelskou službou; další se přistavovaly až po roce 1989

1980 - zahájena stavba otevřené umělé ledové plochy, která v 90. letech zanikla; začala postupná plynofikace Chropyně; vybudována naučná stezka v okolí Chropyně; zřízena Základní umělecká škola

1985 - I. Hanácké slavnosti v Chropyni. Od té doby se konají každý lichý rok.

1991 - obnovena činnost Junáka

1994 - při příležitosti jednání se starostkami a starosty vybraných měst a obcí okresu Kroměříž navštívil zámek v Chropyni prezident Václav Havel; provedena elektrifikace železnice

2000 - obnovena tradice Rozsvěcení vánočního stromu a Vánočních koncertů pořádaných místními sbory a dětmi ZŠ

Město

Anketa

Rychlý kontakt

Adresa úřadu
město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

IČ: 00287245
DIČ: CZ00287245

Kontaktní údaje

Telefon:
+420 573 500 730

E-mail:
e-podatelna

Otevírací doba

Pondělí:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Středa:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30
1
2
3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28
29
30
31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
 • ​​ První pís. zmínka:
  rok 1261
 • ​​ Počet obyvatel:
  4 832
 • ​​ Nadmořská výška:
  195 m n. m.
 • ​​ Katastrální výměra:
  1 900 ha