Menu
Město Chropyně
Chropyně
Město Chropyně
rozšířené vyhledávání

Významná data

1261 - první zmínka o Chropyni. Osada věnována Smilem ze Střílek a jeho ženou Bohuvlastou k obživě jimi založenému cisterciáckému klášteru Smilheim ve Vizovicích. Roku 1267 potvrdil převod osady Přemysl Otakar II.

1421 - císař Zikmund odnímá vizovickému klášteru Chropyni a téhož roku ji zastavuje Petrovi ze Sovince. Brzy přešla Chropyně zpět na klášter.

1457 - po skončení husitských válek dal král Jiří z Poděbrad, jako nejvyšší fundátor vizovického kláštera, Chropyni jako výplatu Janu z Ludanic a Rokytnice. Přesto zůstává Chropyně pod vizovickým klášterem.

1490 - syn Jana z Ludanic Hynek zdědil po otci Chropyni. Přesto král Vladislav II. přenáší právo vyplatit Chropyni z rukou kláštera na Adama Tovačovského z Cimburka

1502 - Adam Tovačovský přenáší svá práva výplaty zboží na Hynka Rokytského z Ludanic. Vladislav II. Jagellonský potvrzuje Hynkovi z Ludanic zástavní listy na Chropyni a také, že pana Hynka nemůže z Chropyně vyplatit nikdo než opati kláštera.

1520 - rod Ludaniců zřizuje v Chropyni dvůr, pilu a mlýn

1526 - po smrti Hynka z Ludanic zdědil Chropyni prostřední syn Václav z Ludanic, který byl v letech 1541 - 1556 moravským zemským hejtmanem. Byl horlivým přívržencem a členem Jednoty bratrské, která se v Chropyni za jeho působení velmi rozrostla.

1535 - Ferdinand I. povyšuje ves Chropyni na městečko. Dle privilegia tvořil znak městečka červený štít, ve kterém je uprostřed vydra, která drží v tlamě štiku.

1567 - dědic Chropyně - Jan z Ludanic - prodává Chropyni Vratislavovi z Pernštejna za 41.000 zlatých, který ji směnil s Václavem a Hanušem Haugvicem z Biskupic za litomyšlský statek.

1571 - Chropyně je ve smlouvách a historických knihách vedena jako osada rybnikářů

1577 - Hanuš Haugvic žádá císaře Rudolfa II. o povolení výstavby nové tvrze, která ponese jméno Nový Haugvicov. Císař vyhověl. Tvrz se stavěla v letech 1579 - 1580. Po smrti moravského zemského hejtmana Hanuše Haugvice z Biskupic však zůstala nedokončená.

1581 - 1615 - v těchto letech vlastní Chropyni postupně 6 majitelů;  v roce 1615 ji kupuje František kardinál z Dietrichštejna, který ji však chce směnit za statek Žďár nad Sázavou.

1616 - Chropyně se stává majetkem olomouckého biskupství; po uzavření smlouvy provádí kardinál četné opravy, zrušil bratrskou školu vybudovanou rodem Václava z Ludanic a zařídil nižší katolickou školu.

1618 - 1648 - období třicetileté války, během které byla Chropyně několikrát vypleněna. V roce 1643 lehlo popelem celé městečko.

1772 - postaven stávající kostel sv. Jiljí. Vysvěcen 10. září 1780 arcibiskupem Coloredo-Waldsee.

1805 - bitva tří císařů u Slavkova. Chropyní táhlo ruské vojsko. Zdejší obyvatelé přišli při přepřahování o 40 koní a 4 vozy. Obec dala vojákům 1255 pecnů chleba, 35 měřic ovsa a 22 centů sena. Do kroměřížských sýpek musela bezplatně dovážet obilí a platit 106 zlatých. Lidem bylo tak zle, že utíkali z usedlostí. Z půllánu č. 27 chtěl utéci jeden poddaný. Vrchnost mu dala putnu mouky a pecen chleba. Pak ho výhrůžkami a bitím holemi donutila, že zůstal sedlákem.

1828 - zřízena na Drahách jízdárna pro vojsko, které bylo v Chropyni opakovaně ubytováváno a to na gruntech a podsedkách.

1832 - dne 15. října vypukla v Chropyni cholera, na kterou zemřelo přes 60 dospělých a mnoho dětí. Epidemie trvala 6 týdnů. Kvůli epidemii byl zřízen a vysvěcen stávající hřbitov.

1834 - rok bídy. Koncem května nastal veliký mráz, který způsobil, že pomrzlo obilí. V létě bylo také velké sucho, takže nebylo seno pro dobytek a obilí a lidé jezdili pro obilí až do Uherska.

1846 - 47 - neúroda brambor a přitom velká drahota. Měřice obilí se prodávala za 20 - 30 zlatých. Lidé pekli chléb z otrub a řepných pokrutin, v létě pařili trávu a jedli ji. Jedna z příčin byla spatřována v rozrůstajícím se alkoholismu.

1848 - zrušení roboty. Lid nepochopil pravý význam svobody, každý si dělal, co se mu zachtělo: sekli trávu na panských loukách, káceli dříví v panských lesích, prodali co mohli a tržbu většinou propili. V tomto roce se poprvé volilo představenstvo obce, které skládalo slib před oltářem v kostele.

1856 - František Palacký byl jmenován čestným občanem Chropyně.

1864 - Plešovec tvoří s Chropyní jednu politickou obec, každá osada si však své jmění spravuje sama.

1865 - byl založen čtenářsko-pěvecký spolek Ječmínek, který měl za úkol plnit úlohu osvětového a vzdělávacího programu, který vedle programu politického vyzdvihovala česká politika, vedená Palackým.

1866 - Prusko-rakouská válka. Velká bitva u Tovačova, kde padlo na 300 vojáků. 15. července se prchající rakouské vojsko utábořilo u Chropyně; ještě téhož dne odjelo. Druhý den se zde však ubytovala první jízda Prusů. Ti zde zůstali 6 týdnů. Obec jim musela dát 40 měřic ječmene, chléb, slaninu, slámu, seno, pivo, víno, vejce, tabák a podobně. Kdo z občanů si dal vystavit potvrzení, byl po válce částečně odškodněn. V této době vypukla mezi vojskem a občany Chropyně cholera a zabila mnoho lidí.

1867 - staví se cukrovar, který přináší nové oživení Chropyně. Podnikatelé přivedli na stavbu mnoho dělníků, kteří ovládali práce v cukrovaru a usazovali se zde. Proto se v Chropyni začínají stavět nové rodinné domky (ul. Křížní, Závětří a Nová).

1869 - Chropyní projíždí první vlak na trati Brno - Přerov.

1872 - při spolku Ječmínek bylo založeno ochotnické divadlo, které mělo 14 členů a ročně připravuje 4 - 6 představení.

1873 - v měsíci září je položen základní kámen nové školní budovy na náměstí. Na Pančavě (dnešní ul. Krátká a Podlesí) postavena cihelna, aby byla škola postavena v řádném termínu.

1877 - na náměstí byly zrušeny rybníčky, které plnily funkci protipožární ochrany a byly zřízeny stávající parky.

1880 - přes Chropyni projíždí vlakem Jeho Veličenstvo císař František Josef I. a zastavil se krátce pozdravit místní obyvatele. Této události se zúčastnilo přes 10.000 lidí z okolí Chropyně.

1882 - založen vzdělávací spolek "Omladina"; 4. 4. se v Chropyni narodil v rodině železničního úředníka v nádražní budově Emil Filla, malíř; 16. 8. se v Chropyni narodila Helena Železná-Scholzová, sochařka

1883 - archeologický objev u Plešovce; na umělé vyvýšenině, zvané "Kopec", se nalezlo několik staroslovanských hrobů. Kromě popelnic se nenašlo nic, i to však stačí na důkaz starého osídlení v tomto kraji.

1887 - při úpravě náměstí nalezena hliněná pokladnice, která obsahovala 28 zlatých penízků. Dva z nich byly na radnici ve skříňce za sklem, nyní jsou v chropyňském zámku. K této události se také vztahuje pověst Železné vejce. 29. 7. se v Chropyni narodil JUDr. Hubert Havránek - spisovatel.

1888 - za č.p. 58 zřízena mateřská školka; v tomto roce byla velkou vodou zatopena okolní pole; bylo postaveno sousoší sv. Cyrila a Metoděje

1891 - vznik spolku "Hasiči"; provedena důkladná oprava fary a bylo přistavěno další patro

1892 - obrovský požár zničil střechu zámecké věže

1894 - založena tělocvičná jednota "Sokol"; v obci ustanoven první policajt - Josef Hanák; založen "Spolek katolických mužů a jinochů"; rozšířena škola na 6 tříd

1902 - začala výstavba silnice z Chropyně do Kroměříže; byl položen základní kámen k nové radnici

1906 - postavena další část školy na Komenského ulici - největší budova školního bloku

1909 - postavena silnice z Plešovce do Chropyně. Ostatní cesty byly i nadále polní a v dešti nesjízdné.

1919 - Katolická jednota zřídila v Chropyni kino Haná

1920 - založen spolek Československého červeného kříže

1921 - provedena elektrizace Chropyně ;  v Chropyni se objevuje první radiopřijímač

1922 - zaveden telefon;  přistaveno nové křídlo školní budovy;  zřízena obecní knihovna

1924 - Chropyni navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk

1929 - zemřel dlouholetý starosta Antonín Homolík a byl jmenován čestným občanem

1930 - zavedena elektřina do kostela a uskutečněna sbírka na opravu kostela a nové zvony; zřízena lékárna; zajištěna autobusová doprava mezi Chropyní a Kroměříží - 2 spoje denně

1933 - na prostranství v okolí "Šlajzy" u Bečvy zbudováno nové koupaliště. Lidé se sem chodili často koupat již dříve, proto byly postaveny schodky, šatny a prodejna nápojů vybavená stolky a lavičkami.

1937 - založen Skaut jako odbor Svazu skautů a skautek ČSR

1937 a 1938 - v důsledku velkých sluneční aktivit a erupcí byly v těchto letech pozorovány na obloze jevy zvané polární záře. Ze dne 27. 1. 1938 je v kronice tento zápis: "Záře měla podobu velké purpurové clony, kterou prostupovaly světlozelené a modravé paprsky. Záře se vějířovitě pohybovala od západu k východu a zpět. Tento vzácný úkaz způsobil u pověrčivého lidu jakousi bázeň z budoucna a dohady o válce."

1938 - v tomto roce padla první zmínka o výstavbě dálnice z Prahy kolem Brna a Kroměříže do Zlína, dále dálnice z Vratislavi do Vídně a výstavbě Dunajsko-Oderského plavebního kanálu (s přístavem v Hulíně); při vyhlášení mobilizace v září 1938 bylo z Chropyně povoláno 80 branců

1939 - 1945 - období 2. světové války: v roce 1941 přišli do obce první němečtí vojáci; ve dnech 1. - 7. května 1945 byla očekávána bitva o Kojetín. V Chropyni byla připravena spousta německých vojáků, avšak kvůli neustále deštivému počasí a podmáčeným polím, po kterých se těžká technika nemohla pohybovat, k bitvě nedošlo a tudíž byla i Chropyně ušetřena před zničením; 8. 5. 1945 přišli v ranních hodinách první partyzáni, kteří oznámili konec války. Odpoledne projela Chropyní první část osvobozeneckých vojsk.

1947 - 28. června navštívil Chropyni dr. Adolf Procházka, tehdejší ministr zdravotnictví, a slavnostně zahájil provoz místních lázní

1949 - zrušen chropyňský cukrovar, jeden z největších cukrovarů na Hané, zatímco malé cukrovary (Kojetín, Doloplazy) zůstaly zachovány. Na místě cukrovaru byla zřízena továrna na výrobu umělých hmot Plastimat, později přejmenovaná na Technoplast.

1954 - zahájena výstavba fotbalového stadionu a sportovního areálu za tělocvičnou jednoty Orel

1959 - založen Český rybářský svaz; provedena obnova a rekonstrukce kina - pořízeno bylo nové plátno a vybavení na promítání širokoúhlých filmů (jako 3. v tehdejším Zlínském kraji)

1962 - zřízeno Městské kulturní středisko

1964 - k 70. výročí založení Sokola byla otevřena nová tělocvična "Na Dílech"

1967 - tohoto roku byly zakázány pohřební průvody přes město. Kaple sv. Anny byla přestavěna na obřadní síň a všechny pohřby, církevní i občanské, se musely konat zde; zvon z věžičky kaple byl umístěn na kostelní věž.

29. dubna 1970 - Chropyně povýšena na město

1970 - 27. června - slavnostní otevření nového koupaliště. Součástí slavnostního otevření byl i koncert Waldemara Matušky a orchestru Václava Hybše.

1974 - 1975 - úprava zámeckého rybníka ; vybudován ostrov jako vhodné hnízdiště racků; od r. 1926 chráněná přírodní památka a od roku 1945 státní přírodní rezervace

1979 - postaven první Dům s pečovatelskou službou; další se přistavovaly až po roce 1989

1980 - zahájena stavba otevřené umělé ledové plochy, která v 90. letech zanikla; začala postupná plynofikace Chropyně; vybudována naučná stezka v okolí Chropyně; zřízena Základní umělecká škola

1985 - I. Hanácké slavnosti v Chropyni. Od té doby se konají každý lichý rok.

1991 - obnovena činnost Junáka

1994 - při příležitosti jednání se starostkami a starosty vybraných měst a obcí okresu Kroměříž navštívil zámek v Chropyni prezident Václav Havel; provedena elektrifikace železnice

2000 - obnovena tradice Rozsvěcení vánočního stromu a Vánočních koncertů pořádaných místními sbory a dětmi ZŠ

Město

Anketa

Rychlý kontakt

Adresa úřadu
město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

IČ: 00287245
DIČ: CZ00287245

Kontaktní údaje

Telefon:
+420 573 500 730

E-mail:
e-podatelna

Otevírací doba

Pondělí:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Středa:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.

Pranostika na akt. den

Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.

Svoz odpadu

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28
29
30
1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19
20
21 22 23 24
25 26 27
28
29
30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
 • ​​ První pís. zmínka:
  rok 1261
 • ​​ Počet obyvatel:
  4 832
 • ​​ Nadmořská výška:
  195 m n. m.
 • ​​ Katastrální výměra:
  1 900 ha