Menu
Město Chropyně
Chropyně
Město Chropyně
rozšířené vyhledávání

Náplň činnosti

Mezi hlavní úkoly odboru patří mimo jiné:

komplexní zabezpečení jednání rady města a zasedání zastupitelstva města spočívající především v kompletaci a rozesílání písemných podkladů, pořizování zápisů z těchto jednání, jejich distribuce a archivace,

zabezpečení vedení spisové služby úřadu v souladu se spisovým řádem (tedy příjem, evidence, vypravování a zabezpečení doručování písemností úřadu),

zabezpečení informační služby úřadu, zveřejňování písemností na úřední desce úřadu, provoz městského rozhlasu, provoz a aktualizace webových stránek, příprava, zpracování, tisk a distribuce Zpravodaje města Chropyně, zajištění publicity a propagace města Chropyně

vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města Chropyně, vnitřních směrnic a předpisů úřadu, evidence Věstníku právních předpisů Zlínského kraje, nařízení města Kroměříže závazných pro město Chropyně, vedení evidence nálezů, provádí vydávání nalezených věcí jejich majitelům, vedení agendy petic a stížností,

na úseku evidence obyvatel zajišťuje tyto úkoly:

 • vedení evidence obyvatel,
 • přihlašování k trvalému pobytu,
 • poskytování informací z informačního systému evidence obyvatel,
 • zprostředkování kontaktu mezi občany,
 • příjem žádostí o vystavení voličských průkazů,
 • výdej voličských průkazů,
 • příjem hlášení o ztrátě nebo odcizení občanských průkazů,
 • příjem hlášení ztráty a zcizení cestovních dokladů          

v matriční agendě vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matriční úřad) a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností a zajišťuje zejména tyto úkoly:

 • vede matriční knihy a sbírky listin,
 • ověřuje matriční doklady pro použití v cizině,
 • organizuje svatební obřady nebo slavnostní uvítání dětí do života a zabezpečuje plynulý chod těchto obřadů,
 • zabezpečuje agendu změny jména a příjmení včetně správního řízení,
 • provádí vidimaci a legalizaci,
 • dle zákona č. 133/2000 sb. o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zavádí změny do ISEO přes systém Czech POINT,  
 • provádí autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.     

Komplexní příprava a zabezpečení voleb a referenda, vedení stálých seznamů voličů a plnění úkolů spojených se sčítáním lidu,

vedení kroniky města, odpovědnost za jejich uložení a archivaci, metodické vedení organizační složky Městská knihovna Chropyně,

vedení evidence uzavřených smluv v působnosti odboru, evidenci razítek, zajištění užívání státních a obecních symbolů městem a úřadem v souladu s platnými právními předpisy,

sestavení ročního rozpočtu dle dispozic finančního odboru a v rámci řídící kontroly provádění průběžné kontroly čerpání rozpočtu,

komplexní rozvoj počítačové sítě úřadu, nákup hardware a software, péče o kancelářskou a xerografickou techniku, péče o telekomunikační spojení a zabezpečovací systém budovy úřadu, zajištění materiálního vybavení jednotlivých pracovišť úřadu,

zajištění provádění preventivních požárních kontrol, organizace školení o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení řidičů referentských vozidel zaměstnanců úřadu a organizačních složek vč. vedení agendy o těchto školeních a aktualizace předpisů souvisejících s těmito oblastmi,

odbor spolupracuje s Kontrolním výborem Zastupitelstva města Chropyně, Komisí Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti a Letopiseckou komisí Rady města Chropyně,

připravuje podklady pro rozhodování orgánů města:

 • a) příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže,
 • b) příspěvky neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti.

Úsek sociální práce

vede evidence žádostí o nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,

provádí sociální šetření pro oblast sociálních služeb a přidělování nájemních bytů v Domech s pečovatelskou službou ve městě Chropyni,

poskytuje formou základního poradenství osobám informace přispívající k řešení jejich  nepříznivé sociální situace,

spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,

vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku ve znění  pozdějších předpisů,

účastní se  procesu komunitního plánování na Kroměřížsku,

organizuje kulturní, společenské a zájmové akce pro občany města – Veřejné setkání s občany, Den zdraví, setkání obyvatel DPS apod. 

v oblasti pomoci v hmotné nouzi je povinností odboru plnit některé úkoly vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů:

 • chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost,
 • informovat každou osobu o možných postupech při řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést k vlastní odpovědnosti, 
 • respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti, 
 • vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné  nouze nacházejí,
 • spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází,
 • shromažďovat a analyzovat údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace,
 • dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze, 
 • používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby,
 • vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení spolupráce s osobami v hmotné nouzi,
 • spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů,
 • spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají,
 • spolupracovat s příslušnou pobočkou Úřadu práce,
 • v souvislosti s výkonem činností sociální práce vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Další povinnosti:

sociální pracovník provádí odborné sociální práce včetně zajišťování standardní dokumentace:

 • vykonává sociální šetření,
 • zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
 • sociálně právní poradenství,
 • analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
 • depistážní činnost,
 • zjišťuje potřeby obyvatel obce a koordinuje poskytování sociálních služeb,       

podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti pověřeného OÚ  

spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, policií a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.

Mimo základní právní předpisy uvedené v  povinně zveřejňovaných informacích, postupuje odbor při své činnosti zejména podle těchto právních předpisů:

 • zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
 • zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • vyhláška MV č. 36/2006 Sb., o ověřování,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských zákonech,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
 • vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví,
 • zákony o volbách – 62/2003 Sb. (Evropský parlament), 130/2000 Sb. (zastupitelstva krajů), 491/2001 Sb. (zastupitelstva obcí), 247/1995 Sb. (Parlament ČR),
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 329/2011 Sb., dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 89/2019 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Úřad

Anketa

Rychlý kontakt

Adresa úřadu
město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

IČ: 00287245
DIČ: CZ00287245

Kontaktní údaje

Telefon:
+420 573 500 730

E-mail:
e-podatelna

Otevírací doba

Pondělí:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Středa:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Když kvete bez, ať kvete i víno.

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30
1
2
3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14
15
16
17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28
29
30
31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
 • ​​ První pís. zmínka:
  rok 1261
 • ​​ Počet obyvatel:
  4 832
 • ​​ Nadmořská výška:
  195 m n. m.
 • ​​ Katastrální výměra:
  1 900 ha