Menu
Město Chropyně
Chropyně
Město Chropyně
rozšířené vyhledávání

Náplň činnosti

Mezi hlavní úkoly odboru patří mimo jiné:

komplexní zabezpečení jednání rady města a zasedání zastupitelstva města spočívající především v kompletaci a rozesílání písemných podkladů, pořizování zápisů z těchto jednání, jejich distribuce a archivace,

zabezpečení vedení spisové služby úřadu v souladu se spisovým řádem (tedy příjem, evidence, vypravování a zabezpečení doručování písemností úřadu),

zabezpečení informační služby úřadu, zveřejňování písemností na úřední desce úřadu, provoz městského rozhlasu, provoz a aktualizace webových stránek, příprava, zpracování, tisk a distribuce Zpravodaje města Chropyně, zajištění publicity a propagace města Chropyně

vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení města Chropyně, vnitřních směrnic a předpisů úřadu, evidence Věstníku právních předpisů Zlínského kraje, nařízení města Kroměříže závazných pro město Chropyně, vedení evidence nálezů, provádí vydávání nalezených věcí jejich majitelům, vedení agendy petic a stížností,

na úseku evidence obyvatel zajišťuje tyto úkoly:

 • vedení evidence obyvatel,
 • přihlašování k trvalému pobytu,
 • poskytování informací z informačního systému evidence obyvatel,
 • zprostředkování kontaktu mezi občany,
 • příjem žádostí o vystavení voličských průkazů,
 • výdej voličských průkazů,
 • příjem hlášení o ztrátě nebo odcizení občanských průkazů,
 • příjem hlášení ztráty a zcizení cestovních dokladů          

v matriční agendě vykonává státní správu v základním rozsahu obecního úřadu pověřeného vedením matrik (matriční úřad) a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností a zajišťuje zejména tyto úkoly:

 • vede matriční knihy a sbírky listin,
 • ověřuje matriční doklady pro použití v cizině,
 • organizuje svatební obřady nebo slavnostní uvítání dětí do života a zabezpečuje plynulý chod těchto obřadů,
 • zabezpečuje agendu změny jména a příjmení včetně správního řízení,
 • provádí vidimaci a legalizaci,
 • dle zákona č. 133/2000 sb. o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zavádí změny do ISEO přes systém Czech POINT,  
 • provádí autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.     

Komplexní příprava a zabezpečení voleb a referenda, vedení stálých seznamů voličů a plnění úkolů spojených se sčítáním lidu,

vedení kroniky města, odpovědnost za jejich uložení a archivaci, metodické vedení organizační složky Městská knihovna Chropyně,

vedení evidence uzavřených smluv v působnosti odboru, evidenci razítek, zajištění užívání státních a obecních symbolů městem a úřadem v souladu s platnými právními předpisy,

sestavení ročního rozpočtu dle dispozic finančního odboru a v rámci řídící kontroly provádění průběžné kontroly čerpání rozpočtu,

komplexní rozvoj počítačové sítě úřadu, nákup hardware a software, péče o kancelářskou a xerografickou techniku, péče o telekomunikační spojení a zabezpečovací systém budovy úřadu, zajištění materiálního vybavení jednotlivých pracovišť úřadu,

zajištění provádění preventivních požárních kontrol, organizace školení o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení řidičů referentských vozidel zaměstnanců úřadu a organizačních složek vč. vedení agendy o těchto školeních a aktualizace předpisů souvisejících s těmito oblastmi,

odbor spolupracuje s Kontrolním výborem Zastupitelstva města Chropyně, Komisí Rady města Chropyně Sbor pro občanské záležitosti a Letopiseckou komisí Rady města Chropyně,

připravuje podklady pro rozhodování orgánů města:

 • a) příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže,
 • b) příspěvky neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti.

Úsek sociální práce

vede evidence žádostí o nájmy bytů v domech s pečovatelskou službou a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,

provádí sociální šetření pro oblast sociálních služeb a přidělování nájemních bytů v Domech s pečovatelskou službou ve městě Chropyni,

poskytuje formou základního poradenství osobám informace přispívající k řešení jejich  nepříznivé sociální situace,

spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,

vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku ve znění  pozdějších předpisů,

účastní se  procesu komunitního plánování na Kroměřížsku,

organizuje kulturní, společenské a zájmové akce pro občany města – Veřejné setkání s občany, Den zdraví, setkání obyvatel DPS apod. 

v oblasti pomoci v hmotné nouzi je povinností odboru plnit některé úkoly vyplývající ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů:

 • chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost,
 • informovat každou osobu o možných postupech při řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést k vlastní odpovědnosti, 
 • respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti, 
 • vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné  nouze nacházejí,
 • spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází,
 • shromažďovat a analyzovat údaje o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace,
 • dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze, 
 • používat při řešení situace hmotné nouze osoby metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto osoby,
 • vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze osob včetně zhodnocení spolupráce s osobami v hmotné nouzi,
 • spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých metod a postupů,
 • spolupracovat při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají,
 • spolupracovat s příslušnou pobočkou Úřadu práce,
 • v souvislosti s výkonem činností sociální práce vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Další povinnosti:

sociální pracovník provádí odborné sociální práce včetně zajišťování standardní dokumentace:

 • vykonává sociální šetření,
 • zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče,
 • sociálně právní poradenství,
 • analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
 • depistážní činnost,
 • zjišťuje potřeby obyvatel obce a koordinuje poskytování sociálních služeb,       

podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti pověřeného OÚ  

spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, policií a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.

Mimo základní právní předpisy uvedené v  povinně zveřejňovaných informacích, postupuje odbor při své činnosti zejména podle těchto právních předpisů:

 • zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
 • zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • vyhláška MV č. 36/2006 Sb., o ověřování,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských zákonech,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví,
 • vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví,
 • zákony o volbách – 62/2003 Sb. (Evropský parlament), 130/2000 Sb. (zastupitelstva krajů), 491/2001 Sb. (zastupitelstva obcí), 247/1995 Sb. (Parlament ČR),
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 329/2011 Sb., dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 89/2019 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Úřad

Anketa

Rychlý kontakt

Adresa úřadu
město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

IČ: 00287245
DIČ: CZ00287245

Kontaktní údaje

Telefon:
+420 573 500 730

E-mail:
e-podatelna

Otevírací doba

Pondělí:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Středa:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima.

Pranostika na akt. den

Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.

Svoz odpadu

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28
29
30
1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19
20
21 22 23 24
25 26 27
28
29
30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
 • ​​ První pís. zmínka:
  rok 1261
 • ​​ Počet obyvatel:
  4 832
 • ​​ Nadmořská výška:
  195 m n. m.
 • ​​ Katastrální výměra:
  1 900 ha