Menu
Město Chropyně
Chropyně
Město Chropyně
rozšířené vyhledávání

Náplň činností

Tomuto odboru je svěřena pestrá škála činností, které jak již ostatně plyne z názvu, souvisejí zejména se stavebnictvím a ochranou životního prostředí, dále pak s dopravními záležitostmi. Z vykonávaných činností spadá velká část do přenesené působnosti – do výkonu státní správy, část pak spadá do působnosti samostatné – do samosprávy. Nejrozsáhlejší vykonávanou činností odboru je státní správa na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.  Příslušnost k vedení postupů, mimo jiné územních a stavebně správních řízení je stanovena ust. § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jsou základními právními normami spolu se správním řádem, podle kterých stavební úřad postupuje při své stavebně správní činnosti.

Podle těchto předpisů stavební úřad zabezpečuje pro katastrální území města Chropyně včetně části Plešovec a obcí Záříčí, Kyselovice a Žalkovice zejména tyto úkony:

 • poskytování územně plánovacích informací ke stavebním záměrům,
 • vydávání územních souhlasů pro stavby,
 • vedení územních řízení a vydávání územních rozhodnutí,
 • umísťování a povolování staveb formou veřejnoprávních smluv, 
 • povolování ohlašovaných staveb,
 • vedení stavebních řízení a vydání stavebních povolení, 
 • příjem oznámení o dokončení stavby a vydávání kolaudačních souhlasů a kolaudačních rozhodnutí,
 • vydávání souhlasů nebo rozhodnutí ke změnám v užívání staveb,
 • příjem ohlášení o odstranění staveb, vedení řízení o odstranění staveb a vydání rozhodnutí o povolení nebo nařízení odstranění staveb,
 • vedení řízení a vydání rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav, udržovacích prací, údržby staveb a vyklizení staveb,
 • vykonávání státního dozoru na stavbách,
 • vedení řízení ve věcech přestupků proti stavebnímu zákonu (sankce za porušení stavební kázně fyzickými či právnickými osobami).

Agendu popsaného rozsahu zajišťují na odboru výstavby a ŽP Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Vladimír Navrátil, Ivana Svozilová a Jana Kovaříková. Ke stavebním záležitostem se závěrem doporučuje, aby investoři jakoukoliv stavební aktivitu, ať již se jedná o novostavby či změny staveb stávajících, projednali tuto na stavebním úřadě předem a předešlo se tak případným nepříjemnostem.

Z pohledu výkonu státní správy je na odboru výstavby a ŽP dále soustředěna agenda ochrany životního prostředí, konkrétně zde sídlí orgán ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a krajiny a odpadového hospodářství. Kompetence, svěřené zákony v těchto oblastech obci jsou vykonávány Ing. Jiřím Pechem. Jedná se zejména o vydávání stanovisek ke zřizování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, vyhlašování památných stromů a významných krajinných prvků, povolování kácení dřevin a v odpadovém hospodářství tvorba a úpravy obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s odpady ve městě, uzavírání smluv o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu s podnikateli a vedení evidence odpadů. Ve smyslu zákona o rybářství jsou vydávány rybářské lístky. Referent řeší i problematiku zatoulaných psů a koček.

Na odboru je zabezpečován také výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Činnosti, spojené se zákonem o pozemních komunikacích zabezpečuje Ing. Jiří Pospíšil stejně jako přidělování čísel popisných k novostavbám podle zákona o obcích.

Významnou složkou činnosti v oblasti samosprávné je příprava a realizace městských investic. Tuto oblast zabezpečuje František Jablunka, který pro investice zajišťuje vše od jejich prvopočátku, tj. od projektové přípravy a zajišťování podkladů pro získání dotace přes výběr dodavatelů, zajištění technických dozorů investora při provádění staveb, závěrečné vyhodnocení akcí až po případná reklamační řízení. Na investičních aktivitách participuje Ing. Jiří Pospíšil.

V oblasti samosprávné pak pracovníci odboru zabezpečují plnění úkolů, ukládaných orgány města, tedy radou a zastupitelstvem města.

Všichni pracovníci odboru jsou připraveni být nápomocni při řešení technických či právních problémů občanů, spojených s nemovitostmi, se stavebními záměry, s životním prostředím či dopravou.

Úřad

Anketa

Rychlý kontakt

Adresa úřadu
město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

IČ: 00287245
DIČ: CZ00287245

Kontaktní údaje

Telefon:
+420 573 500 730

E-mail:
e-podatelna

Otevírací doba

Pondělí:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Středa:

07:30-11:15, 12:15-17:00

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim na schod měsíce doplnit.

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4
5
6 7
8 9
10
11 12 13 14
15 16
17
18
19 20 21
22 23
24
25 26 27 28
29 30
1
2
3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
 • ​​ První pís. zmínka:
  rok 1261
 • ​​ Počet obyvatel:
  4 832
 • ​​ Nadmořská výška:
  195 m n. m.
 • ​​ Katastrální výměra:
  1 900 ha